Visionen

Visionen för det kristna livet är inte att förbli kristen utan att förvandlas efter Guds Sons bild.

Vår kallelse är inte bara att ta emot Guds frälsning och därefter se till att behålla den intill döden, för att därefter få lära känna Gud. Gud har en långt bättre och djupare vision för våra liv än så. Och den börjar här och nu. Den handlar om frälsning i en djupare mening än att endast förklaras rättfärdig på domedagen, frälsning av hela vårt väsen, hela vårt jag, här och nu. Allt sedan dopet är vi indragna i denna frälsning som i grund och botten handlar om ett skådande, att få se Gud och bli lik honom.

Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 2 Kor 3:18

Gud kallar oss att åter bli dem vi var, att befrias från synden som brutit ned oss, att få öppnade ögon, att få del av Gud gemenskap, att erfara, tro och leva i Guds kärlek inför hans ansikte. Detta handlar om hur det en dag ska bli, när möter Gud ansikte mot ansikte, men det gäller också redan nu, för himmelriket är nu här. Himlens villkor bryter genom Anden in i våra liv, och våra hjärtan och ögon skall helt förvandlas. Det arbete som Gud har inlett skall han fullborda.

I Efesierbrevet ber Paulus för församlingen: Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. 

Paulus talar om en kunskap som sitter djupare än fakta, en kunskap som förändrar allt för oss och förvandlar hela våra jag.

Hur? Hur blir man så rotad och grundad i kärleken att man kan fatta djupet av Guds mysterium? Genom Anden! Ordet, den stilla bönen och sakramenten är medlen som vi låter Gud verka genom, för att hans frälsning ska kunna fortsätta och fördjupas i oss.

Paulus ber att kyrkan ”Tillsammans med alla de heliga” ska fatta mysteriets djup. De heliga är den sky av vittnen som Hebreerbrevet talar om, de som är hemma hos Herren och som Gud verkligen har frälst, de för vilka skynket har dragits undan och som fått skåda Gud ansikte mot ansikte. ”Vi tror på de heligas samfund” bekänner vi i trosbekännelsen och det handlar om samma sak – att vi som är mitt uppe i Guds frälsningsgärning också har gemenskap med dem som gått före oss, dem för vilka processen är fullbordad, helgonen som är hemma hos Gud.

Visionen är att bli helig – förklarad rättfärdig och heliggjord.

Därför är Betlehemskyrkans uppdrag att vara ett verktyg i Guds frälsningsplan. Att vi som enträget kommer till gudstjänst och lyssnar till ordet skall föras djupare in i Kristi kärlek och frälsas. Och att fler som ännu inte tror ska få följa med och få skåda något av Guds hjärta.

Vår kyrkas uppdrag är skapa helgon, att föra människor närmre Gud. Det gäller både de som inte sett något av Herren och de som redan fått glimta på dörren och ana något av hans härlighet.

Allt vi gör i Betlehemskyrkan handlar om detta.

Comments are closed.